As-salamû 'aleykûnna wa rahmatû-Llâhi wa barakatûh hermanas. BismiLlâhi ar-Rahmani ar-Rahim.
...