As salamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu hermanas.


Los medios de transporte: Wasa`il An-Naql
Coche: Saiyara
Moto: Darraya Naria
Autobús: Hafila
Tren: Trin
Furgoneta: Kamyun
Camión: Sahina
Tractor: Yarrar
Coche de bomberos: Saiyarat Ifta
Coche de policía: Saiyarat surta
Ambulancia: Saiyarat is`af
Helicóptero: Tauwafa
Grúa: Rafi`a
Barco: Safina
Avión: Ta`ira